สถาบันพรหมวชิรญาณ ใน  มูลนิธิ
50 พรรษา  มหา
วชิราลงกร ณ์

1. ประวัติศาสตร์

มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โดยพระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ปัจจุบันคือ รัชกาลที่ 10) ทรงเล็งเห็นถึงบทบาทสำคัญของการแพทย์แผนไทย การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพพระภิกษุ สามเณร และผู้สูงอายุตามระบบการรักษาพยาบาลในปัจจุบัน ปฏิรูป. ดังนั้น มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ จึงจัดตั้ง สถาบันวิจัยและพัฒนายาสมุนไพร เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนายาสมุนไพรไทย ตลอดจนสถาบันพรหมวชิรญาณ ซึ่งประกอบด้วย ของ

 1. สถาบันพรหมวชิรญาณคลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน วัดยานนาวา; และ
 2. ศูนย์ พรหมวชิรญาณคลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน สาขา ม.เกษตรศาสตร์

2. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้บริการตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษา และส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีนสำหรับพระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป
 2. ให้บริการนวดบำบัด ได้แก่ การนวดเพื่อสุขภาพและการนวดอโรม่าด้วยน้ำมันสมุนไพร/ครีมสมุนไพรไทย สปาสมุนไพร และซาวน่า และการดูแลสุขภาพแผนไทยสำหรับสตรีหลังคลอดบุตร
 3. ให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคด้วยการฝังเข็ม ครอบแก้ว กัวซา ปรับสมดุลหยินหยาง กระตุ้นเซลล์บำบัดล้างสารพิษปรับสมดุลความร้อนและควบคุมอุณหภูมิ  
 4. ให้บริการให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ทางเลือกแก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป

3.  วิสัยทัศน์

        วิสัยทัศน์ของสถาบันพรหมวชิรญาณ คือ การเป็นคลินิกสุขภาพแบบบูรณาการที่ให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีนแบบบูรณาการที่มีมาตรฐานสูงสุดที่ไม่แสวงหาผลกำไรสำหรับพระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไปด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

4. ภารกิจ

        ให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษา ส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป

5. โครงสร้างองค์กรสถาบันพรหมวชิรญาณ

 1.  ศูนย์การแพทย์
  1. ศูนย์การแพทย์แผนไทยประกอบด้วยหน่วยนวดแผนไทย หน่วยบำบัดโรคแผนไทยหน่วยบริการสุขภาพสตรีหลังคลอด และหน่วยซาวน่า
  2. ศูนย์การแพทย์แผนจีนประกอบด้วยหน่วยฝังเข็ม หน่วยครอบแก้ว หน่วยบำบัดกัวซา หน่วยบำบัดหยินหยาง และหน่วยนวดทุยน่า
  3. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับพระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป
 2. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาค
 3.  กองบริหารงานทั่วไป
  1. หน่วยงานย่อยด้านการบริหาร ประกอบด้วย หน่วยงานทรัพยากรบุคคล หน่วยงานซ่อมบำรุง หน่วยงานจัดซื้อ และหน่วยงานจัดหาศูนย์ปลอดเชื้อ
  2. ส่วนงานการเงินและบัญชี
  3. ส่วนประชาสัมพันธ์
 4. กองเภสัชกรรม ประกอบด้วย แผนกยาสมุนไพรไทยและแผนกยาสมุนไพรจีน