• ติดต่อสอบถามที่เบอร์
  • สาขา วัดยานนาวา 02-673-9975-6

เกียรติบัตรที่ทางคลินิกได้รับรางวัล "มาตรฐานการนวดไทย ระดับ ดีเยี่ยม"

 ศูนย์พรหมวชิรญาณ คลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน ได้รับประกาศนียบัตร เพื่อแสดงว่าเป็นสถานพยาบาลที่ปฏิบัติตาม มาตรฐานการนวดไทย ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก "ระดับดีเยี่ยม"

 

Certificate Thai

 

 

 

 

เรื่องราวน่าสนใจ

มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

...

  กรณีสถาบันพรหมวชิรญาณ สหคลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน   ป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ...

รางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม

รางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม

 เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่บุคคล ...