• ติดต่อสอบถามที่เบอร์
  • สาขา วัดยานนาวา 02-673-9975-6
  • สาขา ม.เกษตรศาสตร์ 02-579-3521
สถาบันพรหมวชิรญาณ

๑.  ประวัติความเป็นมา

         มูลนิธิโรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดย พระราชานุญาต สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร (พระอิสริยยศในขณะนั้น) ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของบทบาทของการแพทย์แผนไทย การรักษาโรค ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพและการดูแลพระภิกษุ สามเณร และผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูประบบสุขภาพในปัจจุบัน  ดังนั้น มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยพระราชานุญาตฯ จึงได้จัดตั้งโครงการสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพร “เฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา” ขึ้น เพื่อเป็นการรองรับผลงานในการวิจัยและพัฒนาทางเภสัชภัณฑ์จากสมุนไพร และจัดตั้ง สถาบันพรหมวชิรญาณ ซึ่งประกอบด้วย 

๑. ศูนย์พรหมวชิรญาณสหคลินิก การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน สาขาวัดยานนาวา

๒. ศูนย์พรหมวชิรญาณสหคลินิก การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

๒.  วัตถุประสงค์

            ๒.๑  ให้บริการการตรวจ การวินิจฉัย การบำบัดรักษา และการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนไทย และศาสตร์การแพทย์แผนจีนแก่ พระภิกษุ สามเณร และประชาชน

           ๒.๒  ให้บริการการตรวจ และรักษาด้วยการนวดคลายกล้ามเนื้อด้วยน้ำมัน/ครีมสมุนไพรไทย การอบตัวด้วยสมุนไพร และ การดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย

            ๒.๓  ให้บริการการตรวจและรักษาด้วยการฝังเข็ม  การครอบแก้ว  การกัวซา  และ การปรับสมดุล หยินหยาง  การกระตุ้นการทำงานของเซลล์ในร่างกาย ขับล้างสารพิษและปรับอุณหภูมิของร่างกายให้เป็นปกติ

๒.๔  ให้คำปรึกษา และคำแนะนำกับพระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไปด้านการแพทย์ทางเลือก

 

๓.  วิสัยทัศน์

        เป็นสหคลินิกที่ให้บริการด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน โดยใช้ศาสตร์และศิลป์มาตรฐานสูงสุด ในการให้การรักษาพระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยไม่มุ่งหาผลกำไร

 

๔.  ภารกิจหลักหรือพัทธกิจ

    ให้บริการการตรวจ การวินิจฉัย การบำบัดรักษา และการสร้างเสริมสุขภาพของพระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป ตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้บริการและคำแนะนำด้วยความอบอุ่น ประทับใจ และปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ

 

๕. โครงสร้างการบริหารจัดการของสถาบันพรหมวชิรญาณ ประกอบด้วย

    ๕.๑ ศูนย์การแพทย์

           ๕.๑.๑ ศูนย์การแพทย์แผนไทย แบ่งออกเป็น แผนกนวดไทย แผนกบำบัดรักษาแผนไทย แผนกดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอด และ แผนกอบไอน้ำ

            ๕.๑.๒ ศูนย์การแพทย์แผนจีน แบ่งออกเป็น แผนกฝังเข็ม ครอบแก้ว กัวซา การปรับ สมดุลหยินหยาง และ แผนกทุยหนา

           ๕.๑.๓ ศูนย์หน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

   ๕.๒ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา แบ่งออกเป็น งานวิจัย และ งานศึกษาอบรม

   ๕.๓ ฝ่ายบริหารจัดการ

            ๕.๓.๑ งานบริหาร แบ่งออกเป็น แผนกบุคคล แผนกช่างบำรุง แผนกจ่ายกลาง และ แผนกพัสดุ

           ๕.๓.๒ งานการเงิน-บัญชี

           ๕.๓.๓ งานประชาสัมพันธ์

    ๕.๔ ฝ่ายเภสัชกรรม แบ่งออกเป็นงานสมุนไพรไทยและงานสมุนไพรจีน

 

ภาพบริเวณด้านหน้าของสาขาต่างๆ ของสถาบัน