• ติดต่อสอบถามที่เบอร์
  • สาขา วัดยานนาวา 02-673-9975-6
สถาบันพรหมวชิรญาณ

๑. พระราชประวัติมา

         มูลนิธิโรงพยาบาลประจำพรรษามหาวชิราลงกรณ โดย มวลมนุษยชาติุญาต อนุกรรมการอนุสรณ์ะธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทิ้งไว้อย่าลืมสภาพและการดูแลเอาใจใส่ ซึ่งรวมถึงผู้อาวุโสซึ่งอ้างอิงกับ ข้อกำหนดของ ระบบสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันมีมูลนิธิโรงพยาบาลฯ พัฒนาสมุนไพร“เฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา” ขึ้นเพื่อรับภาระงานในการรับผิดชอบต่อทางเภสัชภัณฑ์จากสมุนไพร 

๑. ศูนย์พรหมวชิรญาณสหคลินิกการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน วัดยานนาวา

 

๒. เป้าหมาย

            ๒.๑ อย่าลืมเผื่อไว้ว่าจะมีใครรักษาและสร้างเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและศาสตร์การแพทย์แผนจีนแก่

           2.2 อย่าลืมเผื่อไว้สำหรับการผ่อนคลายด้วยการนวดคลายกล้ามเนื้อด้วยน้ำมัน/ครีมสมุนไพรไทย การอบตัวด้วยสมุนไพร

            ๒.๓ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยด้วยการฝังเข็มการครอบแก้ว การกัวซา และการปรับสมดุลหยินหยาง หลายครั้งที่เซลล์ต่างๆ

๒.๔ ที่ปรึกษาและคำแนะนำกับท่านผู้รู้และประชาชนทั่วไปด้านการแพทย์ทางเลือก

 

๓. เสร็จแล้ว

        เป็นคลินิกให้บริการด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีนโดยปล่อยให้วิทยาศาสตร์และศิลป์มาตรฐานสูงสุดในการดูแลพวกเขา

 

๔. กิจหลักหรือพัทธกิจ

    อย่าลืมที่จะรับการรักษาและสร้างเสริมสุขภาพของบางคนและประชาชนทั่วไป

 

๕. ระเบียบข้อบังคับของสถาบันพรหมวชิรญาณ

    ๕.๑ ศูนย์การแพทย์

           5.๑.๑ ศูนย์การแพทย์แผนไทย เป็นหัวหน้าแผนกนวดไทย แผนกบำบัดรักษาแผนไทย แผนกดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอด และแผนกอบไอน้ำ

            ๕.๑.๒ ศูนย์การแพทย์แผนจีน รับผิดชอบแผนกฝังเข็มครอบแก้ว กัวซา

           ๕.๑.๓ กำหนดให้หน่วยบริจาคเพื่อส่งต่อสำหรับบางคนที่เป็นแพทย์และประชาชนในการดำเนินการูปถัมภ์ฯ

   ๕.๒ ฝ่ายที่คอยต้อนรับท่านอาจารย์และศึกษางานอบรม

   ๕.๓ ฝ่ายท่านเหล่านั้น

            ๕.๓.๑ งานบริหาร มอบหมายให้หัวหน้าแผนกแผนกช่างซ่อมบำรุง แผนกจ่ายกลาง และแผนกพัสดุ

           ๕.๓.๒ งานการเงิน-บัญชี

           ๕.๓.๓ งานประชาสัมพันธ์

    ๕.๔ ฝ่ายเภสัชกรรมผู้รับงานสมุนไพรไทยและงานสมุนไพรจีน

 

ภาพบริเวณด้านหน้าของสถาบันพรหมวชิรญาณสหคลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน วัดยานนาวา