• ติดต่อสอบถามที่เบอร์
  • สาขา วัดยานนาวา 02-673-9975-6
  • สาขา ม.เกษตรศาสตร์ 02-579-3521

เกียรติบัตรที่ทางคลินิกได้รับรางวัล "มาตรฐานการนวดไทย ระดับ ดีเยี่ยม"

 ศูนย์พรหมวชิรญาณ คลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน ได้รับประกาศนียบัตร เพื่อแสดงว่าเป็นสถานพยาบาลที่ปฏิบัติตาม มาตรฐานการนวดไทย ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก "ระดับดีเยี่ยม"

 

Certificate Thai