• ติดต่อสอบถามที่เบอร์
  • สาขา วัดยานนาวา 02-673-9975-6
  • สาขา ม.เกษตรศาสตร์ 02-579-3521

 new open

สารคดีสถาบันพรหมวชิรญาณ สหคลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน

 

การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

           ด้วยขณะนี้มีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ ในรายที่มีอาการรุนแรง จะมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิต โรคดังกล่าวกำลังระบาดอย่างแพร่หลาย และมีแนวโน้มจะมากขึ้น

              ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย จึงขอให้แพทย์ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  ตามคำสั่ง

IMG 6251