• ติดต่อสอบถามที่เบอร์
  • สาขา วัดยานนาวา 02-673-9975-6
  • สาขา ม.เกษตรศาสตร์ 02-579-3521

 เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่อง ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของชาวพุทธในประเทศไทย

รางวัลเสาอโศก มีขึ้นภายใต้แนวคิดว่า เสาอโศกเป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาก็ได้ชื่อว่าเป็นเสาหลักของพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนา ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ไพศาลยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ปัจจุบัน พิธีประทานรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม จัดขึ้น ณ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ในช่วงงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ของทุก ๆ ปี โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน ในพิธีประทานรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม แด่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

ที่มา: จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

 

ความหมายที่สำคัญของ "เสาอโศก"
         พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงสร้างขึ้น เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงบริเวณตำแหน่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระประฐมเทศนา อันประกอบด้วยทางแห่งความสงบและความหลุดพ้น ให้แพร่หลายไปทั่วทิศทั้ง 4 แห่งจักรวาล

เกียรติบัตรที่ทางคลินิกได้รับรางวัล "มาตรฐานการนวดไทย ระดับ ดีเยี่ยม"

 ศูนย์พรหมวชิรญาณ คลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน ได้รับประกาศนียบัตร เพื่อแสดงว่าเป็นสถานพยาบาลที่ปฏิบัติตาม มาตรฐานการนวดไทย ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก "ระดับดีเยี่ยม"

 

Certificate Thai

 

 

 

 

promotion

1. การบำบัดรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน    600 / ( 1 อาการ )

2. โปรโมชั่น
        - ฝังเข็ม 1 ครั้ง ราคา 600 บาท ( ต่อ 1 อาการ)
        - (พิเศษ) 1 คอร์ส จำนวน 10 ครั้ง ราคา 5,500 บาท
        - เข็มผ่านการฆ่าเชื้อใช้ครั้งเดียวทิ้ง
        - ไม่คิดค่าโคมไฟ Bio-spectrum
        - ไม่คิดค่าเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า
Tags: promotion